เพื่อวัดประสิทธิภาพความสามารถในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม Thoth Zocial จึงได้พัฒนาดัชนีชี้วัด ที่เรียกว่า “Zocial Metric” ร่วมกับผู้เชียวชาญจากหลากหลายวงการในประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมพัฒนาการวัดผลข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกปัจจุบัน โดยมีรายนามคณะที่ปรึกษา Zocial Metric 2018 ดังนี้

  1. ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล นักวิชาการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีเว็บไซต์ Pantip.com
  3. คุณหรรษา วงศ์สิริพิทักษ์ Business Director ,JWT Connect
  4. คุณธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหาร, นิตยสาร BrandAge
  5. คุณรัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ Senior Editor , BrandBuffet

ด้วยพฤติกรรมของผู้ใช้ในประเทศไทย รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของโซเชียลมีเดีย และการให้ความสำคัญกับช่องทางการสื่อสาร  Zocial Metric จึงวัดผลใน 4 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, Twitter และ Youtube ในมุมมองหลายปัจจัย

  • Fan วัดปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม
  • Growth วัดประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้นของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
  • Interaction วัดประสิทธิภาพหรือความสนใจต่อเนื้อหา
  • Share วัดระดับการกระจายเนื้อหาผ่านปริมาณการแชร์บนโซเชียลมีเดีย

Sentiment วัดความรู้สึกและความนึกคิดที่ลูกค้าตอบสนองต่อแบรนด์ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์