ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างบรรทัดฐานการวัดผลข้อมูลบนโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม Thoth Zocial จึงได้พัฒนาดัชนีเพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมการตลาดของแบรนด์ต่างๆ บนโซเชี่ยลมีเดียที่เรียกว่า “Zocial Metric” ร่วมกับผู้เชียวชาญในวงการดิจิทัลของประเทศไทย ให้เกียรติมาร่วมเป็นที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโซเชียลมีเดียในโลกปัจจุบัน

Zocial Metric 2017

ในปีที่ผ่านมา Zocial Metric ให้ความสำคัญกับการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างคอนเท้นท์ที่หลากหลาย ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้โซเชี่ยลมีเดียเป็นอย่างมาก รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพฤติกรรมของผู้ใช้ในประเทศไทย รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคออนไลน์ของแบรนด์ต่างๆ Zocial Metric จึงวัดผลใน 4 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, Twitter และ Youtube ในมุมมองหลายปัจจัย

  • Fan วัดปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม
  • Growth วัดประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้นของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
  • Interaction วัดประสิทธิภาพหรือความสนใจต่อเนื้อหา
  • Share วัดระดับการกระจายเนื้อหาผ่านปริมาณการแชร์บนโซเชียลมีเดีย
  • Sentiment วัดความรู้สึกและความนึกคิดที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ผ่านช่องทางโซเชี่ยลมีเดียของแบรนด์